B2B villkor

Produkter

Produkterna är antingen standard försäljningsprodukter (“Standardprodukter”) eller specifikt tillverkade för en individuell köpare, inklusive specialgjorda och speciella profilprodukter, etc. (“Specialanpassade produkter”). Förteckningen över Standardprodukter tillverkade och sålda av säljaren finns att få på säljarens webbplats och i Produktkatalogen (”Katalogen”) som skickas till köparen på begäran. Endast den aktuella produktförteckningen är giltig och kan användas för att beställa.

Säljaren garanterar att produkternas kvalitet motsvarar säljarens kvalitetsstandarder och att produktsatsernas fullständighet motsvarar gällande produktspecifikation.

Beställning

Köparen kan beställa Standardprodukter genom fax eller e-post. Köparen ska ange den förväntade destinationen för varorna och den förväntade tidpunkten för leveransen. För leverans av Specialanpassade produkter ska köparen begära ett anbud av säljaren. Anbud givna av säljaren gäller i trettio (30) kalenderdagar. När köparen accepterar anbudet utgör detta en beställning för respektive Specialanpassad produkt. Avtalet för försäljning av produkterna ingås när säljaren bekräftar beställningen. I beställningsbekräftelsen specificerar säljaren villkoren för varuleveransen.

Priser och betalning

Standardprodukternas priser grundas på den gällande prislistan vid tidpunkten när köpeavtalet ingås. Prislistan är marknadsspecifik och priserna kan variera för olika länder, områden och kundtyper. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra priserna när som helst enligt eget godtycke. Specialanpassade produkters priser specificeras i respektive anbud lämnat av säljaren. Om inget annat anges i prislistan eller anbudet inkluderar priserna förpackning, frakt och försäkring av varorna för transport samt övriga kostnader i enlighet med de tillämpliga internationella handelsvillkoren (Incoterms 2010). Betalning för produkterna görs antingen som förskottsbetalning eller, om säljaren har beviljat köparen kredit, inom tjugoen (21) kalenderdagar från fakturans utställande. För produkter gjorda som en specialbeställning med ett pris som överstiger 10 000 (tio tusen) euro, är köparen skyldig att betala 5 % av priset vid beställningen och 45-50 % (efter säljarens godtycke) av priset innan produkterna tillverkas. Återstoden av inköpspriset betalas när produkterna är färdiga, men innan de lastas för transport eller, om säljaren har kredit hos säljaren, inom tjugoen kalenderdagar från fakturans utställande.

Bankavgifterna betalas av Köparen. Betalningar anses vara utförda när den aktuella summan har kommit in på säljarens bankkonto. Om köparen underlåter att göra förskottsbetalningen i tid och överskrider förfallodagen med mer än sju dagar, har säljaren rätt att upphäva eller annullera respektive beställning.

Leverans

Om inget annat anges i prislistan, anbudet eller beställningsbekräftelsen, eller separat avtalats av parterna skriftligt eller i en form så kan återges skriftligt, levereras produkterna DAP (Incoterms 2010). Standardperioden för leverans av produkterna anges i prislistan eller anbudet. Leveransvillkoren för en specifik beställning specificeras av säljaren i beställningsbekräftelsen.

Köparen måste ta emot leveransen av varorna vid den tid och plats som är bestämd i enlighet med dessa villkor. Köparen måste ersätta alla kostnader och skador som åsamkas säljaren på grund av köparens underlåtenhet att ta emot leveransen, inklusive kostnaden för förvaring av varorna.

Äganderättsförbehåll

Säljaren behåller den juridiska äganderätten till varorna tills säljaren har mottagit hela köpesumman. Under denna tid kan köparen sälja varorna enbart som ett ombud för säljaren och enbart inom normal affärsverksamhet till en bona fide köpare.

Besiktning och meddelanden

Efter att produkterna levererats måste köparen besiktiga varorna eller omedelbart låta dem besiktigas. Besiktningen måste omfatta kontroll av produkternas antal och kvalitet och om de motsvarar följedokumenten.

Om nomenklaturen, antalet eller kvaliteten för de levererade produkterna inte motsvarar beställningsbekräftelsen, eller om produkterna eller dess förpackningar är skadade, måste köparen informera säljaren därom omedelbart, dock inte senare än inom sju (7) kalenderdagar från leveransdatumet.

Hantering av reklamationer

Alla reklamationer gällande produkter vilka köparen mottagit från personer som köparen sålt produkterna vidare till, hanteras och löses av köparen. Om reklamationen gäller ett tillverkningsfel som säljaren är ansvarig för, måste köparen informera säljaren därom inom sju (7) kalenderdagar från reklamationens mottagande. Sådana reklamationer löses enligt ett individuellt avtal mellan parterna i enlighet med säljarens standard för reklamationsförfaranden. Säljaren ersätter inte några extra kostnader för köparen eller dess köpare (inklusive fraktkostnader), om inte annat har avtalats mellan parterna innan sådana utgifter har uppstått.

Immateriell egendom och produktinformation

All immateriell egendom tillhörande säljaren, inklusive upphovsrätter, varumärken, patent, affärsnamn, affärshemligheter, know-how, tekniska dokument, produkt- och produktionsspecifikationer och övrig tillverkningsinformation, eller rättigheter eller licenser relaterade till något av det föregående som används i anslutning till produkterna, förblir säljarens enskilda egendom.

Säljaren har rätt att ta fotografier och göra andra avbildningar av produkterna innan, under och efter att de har installerats, eller rätt att be köparen att tillhandahålla sådana fotografier och andra avbildningar för användning i marknadsföringssyfte.

Allt material som köparen mottagit från säljaren för marknadsföringsändamål får endast användas för att främja försäljningen av produkterna från säljaren.