B2B tingimused

Tooted

Tooted on kas tavakorras müüdavad tooted ehk standardtooted või konkreetse ostja jaoks spetsiaalselt valmistatavad tooted.

Müüja poolt valmistatavate ja müüdavate standardtoodete loetelu on esitatud müüja veebilehel ja tootekataloogis. Tellimuse esitamisel lähtutakse hetkel kehtivast toodete loetelust.

Müüja garanteerib, et toodete kvaliteet vastab müüja kvaliteedistandarditele ning et toodete komplektsus vastab toote kehtivale spetsifikatsioonile.

Tellimine

Standardtooteid saab tellida faksi või e-posti teel, näidates tellimuses ära kauba soovitud sihtkoha ning eelistatud kohaletoimetamise aja.

Eritellimusel valmistatavate toodete tellimiseks peab ostja esmalt müüjalt hinnapakkumist küsima. Hinnapakkumine kehtib kolmkümmend kalendripäeva. Hinnapakkumisega nõustumisega kinnitab ostja toodete tellimuse.

Toodete müügileping loetakse sõlmituks, kui müüja on tellimuse kinnitanud. Tellimuse kinnituses määrab müüja kindlaks kauba tarnimise tingimused.

Hinnad ja maksmise kord

Standardtoodete hinnad põhinevad müügilepingu sõlmimise ajahetkel kehtival hinnakirjal. Hinnakirjad on turupõhised ning hinnad võivad eri riikide, territooriumide või klienditüüpide lõikes erineda. Müüjal on õigus hindu igal ajal oma äranägemise järgi muuta.

Eritellimusel valmistatavate toodete hinnad esitatakse müüja poolt väljastatavas hinnapakkumises.

Kui hinnakirjas või hinnapakkumises ei ole märgitud teisiti, sisaldavad hinnad tarnitava kauba pakkimis-, veo- ja kindlustuskulusid, kuid ei sisalda käibemaksu, tollimakse ega muid tollivormistuse kulusid.

Toodete eest tuleb tasuda kas ettemaksena või kui müüja on avanud ostjale krediidiliini, siis kahekümne ühe kalendripäeva jooksul pärast vastava arve väljastamist.

Eritellimusel valmistatavate toodete puhul, mille hind ületab 10 000 € (kümme tuhat eurot), on ostja kohustatud maksma 5% hinnast tellimuse esitamisel ja 45–50% (müüja äranägemisel) hinnast enne toodete valmistamise algust. Ülejäänud ostuhind makstakse siis, kui tooted on valmis, kuid enne nende transportimiseks laadimist, või kui müüja on avanud ostjale krediidiliini, siis kahekümne ühe kalendripäeva jooksul pärast arve väljastamist.

Pangakulud kannab ostja. Makse loetakse tehtuks, kui vastav summa on laekunud müüja pangakontole.

Kui ostja ei tee õigeaegselt ettemakset ja ületab maksetähtpäeva enam kui seitsme päeva võrra, on müüjal õigus tellimus peatada või tühistada.

Tarnimine

Tooted tarnitakse DAP tingimuse kohaselt (sihtkohta kohaletoimetamine, tollikulud kannab ostja, Incoterms 2010).

Toodete tavapärased tarnetähtajad esitatakse hinnakirjas või hinnapakkumises. Konkreetse tellimuse tarnetähtaja täpsustab müüja tellimuse kinnituses.

Ostja peab kaubatarne käesolevate üldtingimuste kohaselt kindlaks määratud ajal ja kohas vastu võtma. Ostja peab hüvitama kõik kulud ja kahjud, mida müüja kannab seoses asjaoluga, et ostja ei võtnud tarnet vastu, kaasa arvatud kauba ladustamise kulud.

Omandiõiguse säilimine

Kauba juriidiline omandiõigus jääb kuni ostuhinna täieliku tasumiseni müüjale. Selle ajavahemiku vältel võib ostja kaupa edasi müüa üksnes müüja esindajana ja ainult tavapärase äritegevuse käigus heausksele ostjale.

Kontrollimine ja teavitamine

Pärast toodete tarnimist peab ostja viivitamata kaupa kontrollima või laskma seda kontrollida. Kontrollimine peab hõlmama toodete koguse ja kvaliteedi ning saatedokumentidele vastavuse kontrollimist.

Juhul, kui tarnitud toodete nomenklatuur, kogused või kvaliteet ei vasta tellimuse kinnitusele või kui tooted või nende pakend on kahjustunud, peab ostja teatama sellest müüjale viivitamata, kuid hiljemalt seitsme kalendripäeva jooksul.

Kaebuste lahendamine

Kõik toodetega seotud kaebused, mille ostja saab isikutelt, kellele ta tooteid on edasi müünud, lahendab ostja. Kui kaebus puudutab tootmisviga, mille eest vastutab müüja, peab ostja müüjat kaebusest teavitama seitsme kalendripäeva jooksul pärast kaebuse saamist. Sellised kaebused lahendatakse ostja ja müüja vahelise eraldi kokkuleppe alusel. Müüja hüvitab ostjale või tema kliendile tekkinud täiendavaid kulusid (sh transpordikulud) ainult juhul, kui lepinguosalised on selles enne vastavate kulude kandmist kokku leppinud.

Intellektuaalne omand ja tooteinfo

Müüja kogu intellektuaalne omand, sealhulgas autoriõigused, kaubamärgid, patendid, ärinimed, ärisaladused, oskusteave, tehnilised dokumendid, toodete ja tootmise tehnilised andmed ja muu tootmisinfo ning eelnevalt loetletutega seotud õigused ja litsentsid, mida kasutatakse seoses toodetega, jäävad müüja ainuomandisse.

Müüjal on õigus toodete paigaldamise eel, ajal ja järel tooteid pildistada ning neid muul viisil jäädvustada või paluda ostjal selliseid fotosid ja muid jäädvustusi esitada. Müüjal on õigus kasutada neid fotosid ja muid jäädvustusi turundustegevuses.

Materjale, mille ostja on saanud müüjalt reklaami eesmärgil, tohib kasutada ainult müüja toodete müügi edendamiseks.