B2B-betingelser

Produkter

Produktene er enten standard salgsprodukter (“Standard Products”) eller spesielt produsert for en individuell kunde, inklusive skreddersydde og spesialprofilerte produkter etc. (“Custom Products”). Listen av Standard Products produsert og solgt av selgeren er tilgjengelig på nettstedet til selgeren og i Produktkatalogen (“Catalogue”), som er tilgjengelig for kjøperen på anmodning. Kun den gjeldende listen av produkter er gyldig og kan bestilles.

Selgeren garanterer at kvaliteten på produktene er i overensstemmelse med selgerens kvalitetsstandarder og at antall produkter korresponderer med gjeldende produktspesifikasjoner.

Bestilling

Kjøperen kan bestille Standard Products epost eller faks. Kjøperen oppgir ønsket destinasjon for varene og forventet leveringstid. For levering av Custom Products anmoder kjøperen om et tilbud fra selgeren. Ethvert tilbud fra selger er gjyldig i tretti (30) kalenderdager. Aksept av tilbudet fra kjøperen innebærer en bestilling av de respektive Custom Products. Kontrakten for salg av produkter er inngått når selgeren bekrefter bestillingen. I ordrebekreftelsen vil selgeren spesifisere betingelsene for leveringen av varene.

Priser og betaling

Priser på standardprodukter er basert på prislisten som var gyldig gjelder på det tidspunktet kontrakten for salget ble inngått. Prisene er spesifikke per marked, og vil kunne variere i henhold til land, territorium eller kundetype. Selgeren har rett til å endre prisene på ethvert tidspunkt og på eget initiativ. Prisene på kundeprodukter er spesifisert i de respektive tilbudene utstedt av selgeren. Dersom annet ikke er nevnt i prislisten eller tilbudet, inkluderer prisene pakking, frakt og forsikring og andre kostnader i henhold til gjeldende internasjonale handelsbetingelser (Incoterms 2010). Betaling for varene skjer enten som forskudd eller, hvis selgeren har godkjent kreditt, innen enogtyve (21) kalenderdager fra utstedelse av den aktuelle fakturaen.

For produkter laget på spesialbestilling med en pris som overskrider €10,000 (ti tusen Euro), er kjøperen forpliktet til å betale 5% av prisen ved bestilling og 45-50% (etter selgers vurdering) av prisen før varene settes i produksjon. Gjenværende innkjøpspris betales når produktet er ferdig, men før det lastes opp for transport eller, hvis selgeren har åpnet en varekreditt for kjøperen, innen enogtyve kalenderdager fra utstedelse av den aktuelle fakturaen.

Kjøperen dekker relevante bankkostnader. Betalingen ansees som utført når den relevante summen er mottatt på selgers bankkonto. Hvis kjøperen unnlater å foreta en passende forskuddsbetaling og overskrider forfallsdagen med mer enn syv dager kan selgeren holde tilbake eller kansellere den aktuelle bestillingen.

Levering

Dersom ikke annet fremkommer av prislisten, tilbud eller bestillingsbekreftelse, eller er separat avtalt mellom partene, skriftlig eller i en form som kan reproduseres skriftlig, er leveringen av produktene DAP (Incoterms 2010). Standardperioden for levering av produktene er oppgitt i prislisten eller i tilbudet. Betingelsene for levering av en spesifikk bestilling er spesifisert av selgeren i ordrebekreftelsen.

Kjøperen må motta varene på sted og tidspunkt som er i henhold til disse betingelsene. Kjøperen må kompensere for enhver kostnad og skade som selgeren påføres som følge av kjøperens unnlatelse av å motta leveringen, inklusive kostnader forbundet med oppbevaring av varene.

Bevaring av eiendomsrett

Inntil selger har mottatt fullstendig oppgjør for kjøpsprisen, beholder selger lovlig eiendomsrett til varene. I denne perioden kan kjøper kun selge varene som en agent for selger og bare som en ordinær del av egen virksomhet av en reell kjøper.

Inspeksjon og melding

Etter levering av produktene må kjøperen umiddelbart inspisere varene eller sørge for at de blir inspisert. Denne inspeksjonen må omfatte kontroll av mengde og kvalitet på produktene og hvorvidt de er i overensstemmelse med medfølgende dokumenter.

Hvis produkt, mengde og kvalitet på leverte produkter ikke er i overensstemmelse med ordrebekreftelsen, eller produktene og deres emballasje er skadet, må kjøperen umiddelbart informere selger, men ikke senere enn syv (7) kalenderdager etter levering.

Avgjørelse av klager

Enhver klage på produktene som kjøper mottar fra personer som kjøper har videresolgt produktene til, må håndteres av kjøperen. Hvis klagen gjelder en produksjonsfeil som selger er ansvarlig for, må kjøperen informere selgeren om  dette innen syv (7) kalenderdager fra mottak. Slike klager vil bli avtalt mellom partene i henhold til selgers standard klagebehandling. Selgeren vil ikke tilbakebetale noen ytterligere kostnader til kjøperen eller dennes kunde (inklusive transportkostnader), dersom dette ikke er avgjort før slike kostnader oppsto.

Intellektuell eiendom og produktinformasjon

Alle selgerens intellektuell eiendom, inklusive copyrights, varemerker, patenter, varemerkenavn, forretningshemmeligheter, know-how, tekniske dokumenter, produkt- og produksjonsspesifikasjoner og annen produksjonsinformasjon, eller rettigheter eller lisenser med forbindelse til noe av det forannevnte brukt i forbindelse med produktene, forblir selgers eksklusive eiendom.

Selgeren har rett til å ta bilder og foreta andre former for dokumentasjon av produktene før, under og etter at de er montert, eller be kjøperen fremskaffe slike bilder og dokumentasjon for bruk i markedsføringsøyemed.

Alt materiell kjøperen har mottatt fra selgeren i reklameøyemed kan bare brukes til å promotere salg av produktene til selger.