Grund

Husgrunden är en del av konstruktioner under mark på vilka väggar eller pålar vilar och vilka överför laster på konstruktionens bas. Grundens bärande yta kallas för sula, konstruktionen bildar en fotplatta och de delar som är ovan mark kallas för sockel.

Balkgrunder, grundplattor eller plintgrunder används oftast vid bygge av bostadshus eller fritidshus. 

Eftersom trähus har låg vikt kräver de inte en grund som är mycket komplicerad eller massiv. Eftersom grunden hänger direkt ihop med husets grundsyllars konstruktion är det viktigt att känna till typen för den planerade grunden redan i inledningen av designarbetet.

Val av grund baseras på de resultat man får vid en okulärbesiktning eller geodetiska granskningar. Efter att den lastbärande förmågan för underlaget har beräknats kan man inleda designen av en grund lämplig för ytan.

Val av grund för timmerhus ska baseras på husets yta och storlek. Om underlaget har högt innehåll av lera, kalksten eller sand, rekommenderas det att använda balkgrund. Om marken är lägre ska grunden byggas på pålar.

Typer av husgrunder:

Balkgrund

På grund av lägre kostnader och kortare byggtid byggs timmerhus ofta på en balkgrund. För att bygga en balkgrund gjuts först en armerad fotplatta under de lastbärande väggarna efter avslutat grävarbete och komprimering av jorden. Vanligtvis läggs tre eller fler Fibo-block på fotplattan i enlighet med den designade sockelhöjden och det grävda djupet. Grundsockelns innerdel isoleras med polystyrenskum och fylls med sand. Efter att sanden komprimerats läggs ledningar till el, vatten och avlopp samt isolering under golvet. Efter att ramverket och värmerör eller kablar för golvet monterats, läggs en armerad betongplatta över dem. 

Betongplatta

En fördel med monolitiska betongplattor är den stora lastbärande kapaciteten, av den anledningen används denna typ av grund vid fall med instabila underlag som består av lera eller silt. För betongplattor avlägsnas det övre humuslagret, ett sandlager läggs och grundens höjd anges i enlighet med fixpunkter. Därefter omges den komprimerade sanden med polystyrenskum, täcks med en kraftig vattensäkrande film och ledningar för el, vatten och avlopp läggs. Efter att formarbetet är klart och armeringen är utförd gjuts själva konstruktionen av betong. 

Den stora skillnaden mellan en balkgrund och betongplatta är att golvet för betongplatta gjuts tillsammans med grunddelen, men för en balkgrund står golvkonstruktionen separat från grunden.

Plintgrund

En plintgrund kan även anläggas på instabila underlag. Plintar eller pålar körs ned (eller så grävs hål och pålar gjuts med betong) så djupt i marken att tillräcklig lastbärande kapacitet för att bygga ett hus på dem säkerställs. En av fördelarna med plintgrund är de låga kostnaderna.

Golvbjälkar

Husets grundsyllar monteras på grunden. Därefter reses väggarna på grundsyllarna. Vanligtvis är golvbjälkarna behandlade med träskyddsmedel. Vi rekommenderar att golvbjälkarna inte monteras direkt på betongen utan i stället på material av bitumen (ingår inte i leveransen). Detta förhindrar att fukt tränger in i trä. I vissa fall monteras en väggbalk direkt på grunden utan grundsyllar. I sådana fall rekommenderas det att impregnera den nedre raden av stockar med ett träskyddsmedel.

Förekommande tvärsnitt för golvbjälkar:

  • 45 x 70 mm
  • 60 x 80 mm
  • 45 x 95 mm
  • 45 x 145 mm
  • 45 x 195 mm

I specialfall kan även limträ användas.

Grund/golvisolering - beroende på golvbjälkarna höjd kan isolering läggas mellan dessa (under golvbrädorna) om grunden inte redan är isolerad.

Golv

Timmerhus kan förses med alla typer av golvbeläggning (klinker, brädor, etc.). Palmako levererar husen med trägolv, där det finns flera monteringsalternativ beroende på typ av grund. I en standardleverans är Palmakos hus försedda med golvbjälkar med en höjd på 80 mm lämpliga att användas både med en betongplatta eller plintgrund. Man kan välja mellan två brädtjocklekar: 19 mm och 28 mm.