Fundament

Husets fundament er et sett med strukturer under bakken der vegger eller stolper hviler, og som overfører vekten til strukturens base. Den støttende overflaten til fundamentet kalles en pute, strukturen som former den en sko og delen som ligger på overflaten kalles en sokkel.

Stripefundamenter, støpt fundament eller punktfundament brukes vanligvis ved bygging av bolighus eller sommerhytter. 

Fordi trehus er lette, krever de ikke et fundament som er spesielt komplisert eller solid. Fordi fundamentet er direkte koblet til fundamentfestene i huset, er det viktig å kjenne til hvilken type fundament som er planlagt når man starter arbeidet med å utforme huset.

Valget av fundament er basert på resultatene man får gjennom en visuell inspeksjon eller grunnundersøkelser. Etter at den lastbærende evnen til underlaget er beregnet, kan arbeidet med å utforme et fundament som passer for overflaten starte.

Valget av fundament for tømmerhuset bør baseres på overflaten og størrelsen til huset. Dersom jorden inneholder mye leire, kalkstein eller sand anbefales et stripefundament. Hvis bakken er lavere, bør fundamentet bygges på stolper.

Fundament typer:

Stripefundament

På grunn av lavere kostnader og en kortere byggeprosess, bygges tømmerhus ofte på et stripefundament. For å bygge et stripefundament bygges en forsterket betongsåle under de lastbærende veggene etter at utgravingsarbeidet og kompaktering av jorden er utført. Vanligvis legges tre eller flere rader med Fibo-blokker på sålen, i henhold til den utformede sokkelhøyden og utgravingsdybden. Den indre delen av fundamentsokkelen isoleres med skumpolystyren og fylles med sand. Etter at sanden er kompaktert, kan strøm- og vannkanaler og isolering under gulvet installeres. Når rammeverket og varmerør eller kabler i gulvet er installert, støpes en forsterket betongplate over. 

Støpt fundament

En fordelen med et støpt fundament er den store lastbærende evnen, som er grunnen til at denne typen fundament brukes dersom man har et ustabilt underlag av leire eller flytsand. Med et støpt fundament fjerner man det øvre humuslaget med jord, legger en base med sand og bestemmer høyde fra bakken i henhold til de faste punktene. Deretter omgis den kompakterte sanden med skumpolystyren og dekkes med en slitesterk og vanntett film før rør til vann og strøm installeres. Når rammeverket er bygget og forsterkningene er festet, støpes betong over hele den forberedte strukturen.

Den store forskjellen mellom et stripefundament og et støpt fundament, er at gulvet i et støpt fundament støpes sammen med selve fundamentet, mens i et stripefundament er gulvstrukturen skilt fra fundamentet.

Punktfundament

Et punktfundament kan også bygges på ustabile overflater. Stenger eller punkter senkes (det graves et hull og stengene støpes i betong) så dypt ned i grunnen at man sikrer tilstrekkelig lastbærende evne til å bygge et hus på dem. En av fordelene ved punktfundamentet er den lave kostnaden.

Fundament bjelkelag

Fundamentfestene i huset installeres på fundamentet. Senere vil veggene bli installert på fundamentfestene. Vanligvis behandles fundamentets bjelkelag med et trebeskyttelsesmiddel. Vi anbefaler på det sterkeste å ikke montere bjelkelag direkte på betongen men på bituminøst materiale (inngår ikke i leveransen). Dette forhindrer at det oppstår fuktighet i treverket. I noen tilfeller installeres en veggbjelke direkte på fundamentet uten fundamentfester. I slike tilfeller anbefales det at den nederste raden med stokker impregneres med et trebeskyttelsesmiddel.

Mulige tverrsnitt av fundamentbjelker:

  • 45 x 70 mm
  • 60 x 80 mm
  • 45 x 95 mm
  • 45 x 145 mm
  • 45 x 195 mm


I spesielle tilfeller kan også limlaminert tømmer brukes.

Isolasjon av fundament/gulv – Er avhengig av høyden på gulvbjelkene . Isolasjon kan monteres mellom gulvbjelkene (under gulvbordene), dersom fundamentet ikke allerede er isolert.  

Gulv

Tømmerhus kan leveres med alle slags gulv (gulvfliser, panel osv.). Palmako leverer husene sine med tregulv, og det finnes flere ulike installasjonsalternativer avhengig av hva slags fundament som brukes. Som standard leveres Palmako hytter med bjelkelagsdragere med en høyde på 80 mm, som passer til både støpte fundamenter og ringmur. Man kan velge mellom to ulike tykkelser på gulvbord: 19 mm og 28 mm.